Content guideline, topic và calendar

Content

Kênh mới hay cũ, có bao nhiêu sản phẩm / dịch vụ? Sẽ đánh chủ lực dòng nào?

  1. Xây dựng trong bao lâu? (3 tháng mùa tết) Và kỳ vọng đạt được gì?
  2. Key message lựa chọn là gì? Chọn 1 USP duy nhất để truyền thông trong 3 tháng và phải đạt được mục tiêu là fanpage có “”đinh”” về USP đó, tất cả các content phải làm sáng rõ USP và key message
  3. Đạt được sự nhất quán nào về hình ảnh, nội dung, truyền thông, …?”