Phát triển doanh nghiệp với Google Ads

Google Ads

Đây là quyển eBook giúp bạn đạt được kết quả vượt mong đợi với chiến dịch quảng cáo Google Ads.

  1. Làm đúng từ đầu
  2. Mở rộng lượng tiếp cận
  3. Đo lường kết quả

Quyển eBook này sẽ cung cấp các hướng dẫn bạn cần:Cho dù bạn mới tiếp xúc hay đã “ăn nằm” với Google Ads từ lâu thì theo dõi hướng dẫn trong đây cũng sẽ giúp bạn tăng khả năng chuyển đổi trong thiết lập và tối ưu chiến dịch quảng cáo.

Goha dịch và biên soạn cho phù hợp với thị trường Việt Nam từ tài liệu chính thức của Google.